سلام لطفا اصلاح فرمایید. (تب پرسپکتور را به تب ستینگ ) سپاس