بربلندی در راهسازی

برچسب نمای پروفیل (فصل 4 قسمت 13)

 

در این آموزش ویدیویی درباره بربلندی در راهسازی صحبت میکنیم

همه ما می‌دانیم که در یک پروفیل طولی یکی از قسمت های بسیار مهم نمایش ارتفاعات خاکبرداری و خاکریزی است.

همچنین اطلاعات دیگری را می‌توان به پروفیل طولی افزود این اطلاعات می توانند شامل طول مایلمماس های خط پروژه باشند همچنین می توانیم در پایین پروفیل طولی و در کنار اطلاعات ذکر شده کیلومتراژ و ارتفاع سطح زمین طبیعی و ارتفاع خط پروژه را نیز نمایش دهیم .

می توانیم برای مقاطع عرضی نیز اطلاعاتی قرار دهیم . مهم تر از همه برای بحث بربلندی و دور نموادری را اضافه کنیم .
مجموعه این اطلاعات در قالب باند های اطلاعاتی یا نوارهای اطلاعاتی در نرم افزار سیویل تری دی شناخته می شود کنیم . بعضی از این اطلاعات پس از ورود نیاز به ویرایش دارند پس از ویرایش میتوانیم در آنها دست برده و آنها را مطابق میل خود شخصی سازی کنیم . در نهایت می توانیم آنها را ذخیره کنیم و در پروژه‌های دیگر فراخوانی کنیم تا در زمان طراحی ها صرفه جویی شود .
این نوارها یا بانک های اطلاعاتی مطالب مفیدی را در اختیار ما قرار می‌دهند که در زمان طراحی می توانند بسیار مفید واقع شود

درحال بارگذاری ویدیو...