دانلود نشریه 413 و 412

دانلود نشریه 413 و 412

 

دانلود نشریه احداث و بهسازی راهها

در راه سازی مطالب بسیار گسترده‌ای هستند که از اهمیت ویژه ای برخوردارند ، اما در هر مرحله از کار ممکنه یکی از این اسناد و مکتوبات و یا چارت ها برای طراحی اهمیت بیشتری پیدا بکنه . لازمه که ما به تمام قسمت های مختلف طراحی یک راه تسلط داشته باشیم و یا چنانچه در تخصص ما نیست بازم بتوانیم با متخصصی در آن زمینه تعامل و ارتباط برقرار کنیم .

نشریه 412 و 413

در این پست آبادراه قصد دارد تا دو نشریه بسیار مهم و پایه ای را در زمینه طراحی احداث و بهسازی راهها معرفی بکنیم . دو نشریه بسیار عالی که خط سیر انجام کارها و چگونگی آنها و همچنین ترتیب آنها را در احداث و بهسازی راهها شرح میده . از طریق این نشریات شما کاملا متوجه میشید که باید با پروژه تون به چه شکل مواجه بشین . اطلاعات بسیار خوب و مفیدی در این نشریات یعنی نشریه شماره ۴۱۲ با عنوان مطالعات بهسازی راهها ۴۱۳ با عنوان مطالعات احداث راه‌ها وجود داره و دید بسیار قوی به خواننده و کاربر را خواهد داد تا بتونه کار خودشو به بهترین شکل انجام بده .

همچنین در ادامه اطلاعات بیشتری در مورد نشریات مختلف راهسازی در وبسایت قرار خواهد گرفت . در این نوع مطالب سعی خواهیم کرد تا مهمترین و بهترین ها را به شما معرفی کنیم و سپس در آینده مطلبی خواهیم داشت که اولویت مطالعه این مطالب را به شما گوشزد خواهد کرد .

 

نشریه شماره  413 شامل :

1. گردآوري آمار و اطلاعات.
2. بررسی جایگاه طرح در برنامه.
3. برآورد ترافیک آینده.
4. بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در صورت ادامه وضع موجود.
5. بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت بهسازي شبکه راههاي حوزة نفوذ.
6. بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت ساخت راه جدید در مسیر مورد مطالعه.
7. بازبینی حوزة نفوذ طرح و دقیقتر کردن آن.
8. تعیین دالان یا کریدورهاي مسیر.
9. تعیین زمانبندي طرح.
10 .برآورد هزینههاي مالی طرح.
11 . محاسبه ارزش اسقاط طرح.
12 .برآورد درآمدهاي طرح.
13 . تحلیل سودآوري مالی طرح.
14 . تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر سودآوري مالی طرح.
15 . ارزشیابی اقتصادي طرح.
16 . تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح.
17 . اعلام نظر در مورد طرح.
18 . بررسیهاي تکمیلی.
19 . فهرست گزارشها و نقشههایی که در گزارش مطالعات توجیه اولیه درج میشود.

نشریه شماره  412 شامل :

1.جمع آوري آمار و اطلاعات.
2.بازدید محلی و اندازهگیري.
3 .شناخت و تحلیل آماري سوانح.
4.بررسی طر حهاي فرادستی.
5. بررسی میزان تقاضاي ترافیک.
6 .بررسی اثرات بهسازي راه.
7 .جمع بندي و ارایه پیشنهاد براي مطالعات تکمیلی.
8 .تعیین زمان بندي طرح.
9 .برآورد هزینه هاي مالی طرح.
10. محاسبه ارزش اسقاط طرح.
11. برآورد درآمدهاي طرح.
12. تحلیل سودآوري مالی طرح.
13. تحلیل حساسیت عناصر موثر بر سودآوري مالی طر ح.
14. ارزشیابی اقتصادي طرح.
15. تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح.
16. اعلام نظر در مورد طرح.
17. بررسی هاي تکمیلی.