طراحی خط پروژه

طراحی خط پروژه در سیویل تری دی (فصل 4 قسمت 5)

 

در این درس در مورد طراحی خط پروژه صحبت خواهیم کرد .

میدانیم که خط پروژه در واقع ارتفاع تمام شده طراحی ما می باشد در هر پروژهای خط پروژه میتواند معرف یک مشخصه خاص باشد .

به عنوان مثال در یک پروژه مسیر ، خط پروژه سطح تمام شده ی پروژه را نشان میدهد و در یک پروژه کانال پروژه می تواند ارتفاع کف کانال و یا سقف کانال را نشان دهد . با توجه به آنچه که مد نظر ما از نظر طراحی می باشد خط پروژه ارتفاعات تمام شده پروژه را به ما نشان می دهد .

مرحله بعد از ترسیم پروفیل طولی از سطح زمین طبیعی میتواند ترسیم و طراحی خط پروژه باشد .
در اینجا نیز با توجه به محدودیت ها در نوع پروژه به ترسیم و طراحی خط پروژه می
پردازیم .

این فرآیند میتواند چندین بار تکرار شود .
در این فیلم آموزشی توضیح داده شده تا با استفاده از نوار ابزاری مخصوص برای ترسیم و طراحی خط پروژه چگونه به این امر بپردازیم . این درس مبنای طراحی و ترسیم خط پروژه در نرم افزار سیویل تری دی می باشد .

درحال بارگذاری ویدیو...