آبخیزها

آبخیزها

از آبخیزها برای تحلیل چگونگی جریان یافتن آب روی سطح رویی و یا به بیرون از آن استفاده می گردد . به کمک خطوط تی…

مطالعات راهسازی

مطالعات راهسازی

در این مقاله به شرح خدمات مطالعات راهسازی و طراحی مراحل مختلف راههای اصلی، بزرگراهها، آزاد راهها، تقاطع ها، پلها و تونل ها پرداخته میشود…