راه سازی
2-min
باشما هستیم با آموزش تغییرات در نقشه توپوگرافی در سیویل تری دی این درس درس دوم از فصل صفر هستش که ما بعد از ساخت توپوگرافی احتیاج پیدا میکنیم به ویرایش اون چه از نظر هندسی و چه از نظر ...
3-min
در این درس با شما هستیم با طراحی مسیر در نقشه برداری در این فیلم آموزشی که درس سوم از فصل صفر هستش با مفاهیم اولیه طراحی مسیر در نقشه برداری آشنا میشیم و اینکه در نرم افزار سیویل تری دی ...
1 6 7 8
توسط
تومان