آیین نامه طراحی هندسی ایران
14-min
در این درس درباره آیین نامه طراحی هندسی ایران صحبت میکنیم  در این درس و در ادامه درس قبل به این مورد می پردازیم که چگونه آیین نامه طراحی هندسی را که در نرم افزار در زمان ترسیم و طراحی ...
توسط
تومان