برچسب عملیات خاکی در سیویل تری دی
7-min
در این قسمت از آموزش میخواییم درباره برچسب عملیات خاکی در سیویل تری دی صحبت کنیم در این درس فرار می گیریم که چگونه یک شیوه نمایش برای برچسب ها اطلاعاتی بسازیم تا ارتفاعات خاکبرداری و خاکریزی را به صورت شبکه ...
توسط
تومان