پشتیبانی محصولات و وب سایت آبادراه در تلگرام
طرح هندسی مسیر
12-min
در ادامه بحث طرح هندسی مسیر درس جدید را تماشا کنید  در درس آخر از بازسازی و ترسیم مجدد اجزای راه نظیر خطوط و انواع قوس ها به تمرین مجدد در مورد دستور های توضیح داده شده در درس های قبل پرداختیم ...
توسط
تومان