کیلومتراژ در سیویل
13-min
در این درس درباره  کیلومتراژ در سیویل تری دی صحبت میکنیم  در این درس به مسئله ویژگی ها در مسیر افقی پرداختیم و خواهیم آموخت که چطور بعضی از آنها را تغییر دهیم . برای مثال می توانیم نام مسیر ...
توسط
تومان